Pollux geeft werkzoekenden een eerlijke kans op werk, iedereen is welkom.

Anti-discriminatie beleid bij de werving en selectie

 
 

Algemeen uitgangspunt

We geven bij Pollux Personeelsdiensten B.V. met onze bedrijfsvoering werkzoekenden een eerlijke kans op werk. Iedereen is welkom. We maken geen onderscheid in leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij werving en selectie beoordelen we werkzoekenden uitsluitend op functiegerelateerde criteria.

Doel

 • Met dit beleid willen we richting medewerkers en derden duidelijk en transparant zijn overwat we verstaan onder discriminatie en/of discriminerende verzoeken.
 • wat ons standpunt is ten opzichte van discriminatie en/of discriminerende verzoeken.
 • hoe we verwachten dat medewerkers handelen rondom werving en selectie.
 • waar medewerkers terecht kunnen voor overleg en/of een melding.
 • wat de verantwoordelijkheden van de werkgever zijn.

Definitie discriminatie

Onder discriminatie verstaan we: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder discriminatie verstaan we uitdrukkelijk ook: het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Standpunt van de directie Pollux Personeelsdiensten B.V.

 • We wijzen iedere vorm van discriminatie af.
 • Verzoeken van opdrachtgevers om bij werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria honoreren we uitsluitend bij objectieve rechtvaardiging.
 • Van objectieve rechtvaardiging is sprake als het selecteren op de verzochte criteria: 
 • een legitiem doel dient, met een goede -functiegerelateerde- reden. Bijvoorbeeld ‘veiligheid’. 
 • resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken
 • in redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel.
 • noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken (noodzakelijkheidscriterium).
 • We tolereren niet dat derden de medewerkers discriminerend bejegenen. Onder medewerkers verstaan we ook de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

Handelen door de medewerkers

 • De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter. Zodat ze verzoeken herkennen en zorgen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 • Medewerkers kunnen altijd terecht bij een MT-lid met vragen over hoe een verzoek af te handelen. Ook als ze twijfelen over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek.
 • Medewerkers kunnen altijd terecht bij een MT-lid om geconstateerde discriminatie, misstanden, wangedrag of een vertrouwenskwestie te melden. Indien dit niet leidt tot een afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie.

Verantwoordelijkheden van de werkgever

Pollux Personeelsdiensten B.V. is verantwoordelijk voor:

 • het creëren van een veilig werkklimaat waar men met respect met elkaar omgaat. Er is ruimte voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook wordt voorkomen en aangepakt.
 • de kenbaarheid en implementatie van dit antidiscriminatiebeleid. Hieronder verstaan we onder andere dat de medewerkers:
 • geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Door ondertekening bij indiensttreding en met een kick-offmeeting over discriminatie.
 • goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen door dit bij elk werkoverleg als topic te bespreken aan de hand van praktijkcases.
 • voorbereid zijn op confrontatie met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers voeren. Dit realiseren we met periodieke trainingen.
 • de evaluatie en bijstelling van dit beleid.

KLACHTENPROCEDURE ANTIDISCRIMINATIEBELEID BIJ WERVING EN SELECTIE

Als Pollux Personeelsdiensten B.V. zijn we verantwoordelijk voor het sociaal beleid in onze organisatie. Daarin willen we een klimaat scheppen waarin werknemers en werkzoekenden elkaars integriteit respecteren. Op grond van deze verantwoordelijkheid is een regeling voor een klachtenbehandeling inzake discriminatie bij werving en selectie ingesteld

Wanneer je een klacht inzake discriminatie hebt, kan je deze indienen en zal de klacht op de correcte wijze behandeld worden. Voor onze klachtenprocedure verwijzen wij je naar onze Klachtenprocedure anti-discriminatiebeleid bij werving en selectie.