ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Roosendaal aan de Ettenseweg 6, ingeschreven in de kamer van koophandel met nummer 20134671.

b. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Pollux werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een Opdrachtgever en die op basis van een uitzendovereenkomst ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever.

c. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Pollux een opdracht verstrekt dan wel met Pollux een overeenkomst van opdracht aangaat op het gebied van arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten (al dan niet door derde), zulks in de ruimste zin des woords.

d. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Pollux en Opdrachtgever, tot het verrichten van werkzaamheden dan wel ter beschikking stellen van één of meerderen Uitzendkrachten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c.q. offertes, zowel mondeling als schriftelijk van Pollux voor zover deze betrekking hebben op het ter beschikking stellen van één of meerdere Uitzendkrachten aan Opdrachtgever krachtens een Overeenkomst.
 2. Tenzij tussen Pollux en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt lid 1 tevens voor elke Overeenkomst die  voortvloeit uit een eerdere Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 
 3. Deze algemene voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle (rechts)handelingen van Pollux met, voor of jegens Opdrachtgever, inclusief buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen aan de zijde van Pollux die betrokken zijn bij het uitvoeren van de Overeenkomst en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dit verband.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Pollux expliciet van de hand gewezen, tenzij Pollux deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Alle aanbiedingen van Pollux, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Pollux en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 7. Voor onjuiste gegevens en cijfers in brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen is Pollux niet aansprakelijk, noch is Pollux hieraan gebonden.

 

Artikel 3  Duur en beëindiging Overeenkomst

Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Overeenkomst geldt het volgende:

 

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 lid 1 BW kan Opdrachtgever de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen, maar uitsluitend tegen het einde van de looptijd van de Overeenkomst.
 2. Indien voor de duur van een Overeenkomst vooraf een bepaalde tijd is vastgesteld, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst, indien deze twee maanden of langer heeft geduurd, schriftelijk beëindigen tegen het einde van de looptijd van de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) kalenderdagen, welke opzegtermijn ingaat op de datum van ontvangst door Pollux van de schriftelijke kennisgeving door Opdrachtgever van de door Opdrachtgever gewenste beëindiging.
 3. Indien voor de duur van een Overeenkomst vooraf een onbepaalde tijd is vastgesteld, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, welke opzegtermijn ingaat op de datum van ontvangst door Pollux van de schriftelijke kennisgeving door Opdrachtgever van de door Opdrachtgever gewenste beëindiging. 
 4. Het niet in acht nemen van de opzegtermijn als genoemd in lid 2 verplicht de Opdrachtgever tot het verlengen van de Overeenkomst met zoveel dagen als nodig is om de voorgeschreven termijn van beëindiging alsnog na te komen en mitsdien de Uitzendkracht gedurende de opzegtermijn te laten doorwerken of tot het betalen aan Pollux van een vergoeding gelijk aan het tarief dat Pollux zou hebben ontvangen, indien de Uitzendkracht gedurende de opzegtermijn normaal bij Opdrachtgever zou hebben doorgewerkt en tot het betalen van al hetgeen waarop de Uitzendkracht jegens Pollux aanspraak kan maken.
 5. In alle gevallen van aankondiging van de beëindiging van de Overeenkomst aan Pollux dient de Opdrachtgever tevens gelijktijdig aankondiging te doen van het einde van de Overeenkomst aan de Uitzendkracht, bij gebreke waarvan de opzegtermijn niet aanvangt.
 6. De Overeenkomst eindigt van rechtswege onverwijld na de melding van de Uitzendkracht aan Pollux en aan Opdrachtgever dat hij of zij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval, tenzij Pollux hiermee niet instemt, een en ander zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding jegens Pollux en/of de Uitzendkracht uit welke hoofde dan ook. De Overeenkomst zal niet eindigen indien Pollux voor een vervanger van de Uitzendkracht kan zorgen.
 7. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Pollux de Uitzendkracht niet meer tewerk kan stellen aan Opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen Pollux en de Uitzendkracht is geëindigd en Pollux hiertoe niet voor een vervanger kan zorgen, ongeacht de reden hiertoe, en niet direct aansluitend wordt voorgezet in welke vorm dan ook, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook. 
 8. Mocht een Uitzendkracht, voor zover mogelijk, worden vervangen door een andere Uitzendkracht, dan blijven onverkort de verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de Overeenkomst betreffende de eerdergenoemde Uitzendkracht bestaan, voor zover deze Overeenkomst niet is beëindigd, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op verlenging van de Overeenkomst of schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
 9. De Overeenkomst kan per direct zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist door Pollux worden ontbonden, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, dan wel Opdrachtgever op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, dan wel indien Pollux de ontbinding van de Overeenkomst inroept aangezien Opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van Pollux om volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen, waarbij toekomstige (periodieke) betalingsverplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst in ieder geval als schade wordt aangemerkt.
 10. Pollux kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen.

 

Artikel 4  Vervanging

In geval van ziekte of overlijden van de Uitzendkracht of ongeval dan wel beëindiging van de arbeidsovereenkomst, welke tussen Pollux en de Uitzendkracht is aangegaan, is Pollux nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade aan Opdrachtgever, met dien verstande dat Pollux, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dat toelaat, binnen een redelijke termijn voor vervanging van de Uitzendkracht zorg zal dragen, echter zonder daartoe verplicht te zijn. Het betreft slechts een inspanningsverplichting van Pollux.

 

Artikel 5  Veiligheid 

 

 1. Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de Uitzendkracht als jegens Pollux om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de Uitzendkracht worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden als zodanig regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken dat de Uitzendkracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. De wijze waarop het aspect veiligheid wordt geboden dient in overeenstemming te zijn met alle wettelijke vereisten waaronder de vereisten welke zijn opgenomen in de Arbowet.
 2. Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld door een onafhankelijke deskundige, een en ander ter beoordeling van Pollux, een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgesteld, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat door Opdrachtgever onvoldoende maatregelen, waaronder de verplichtingen genoemd in lid 1 van dit artikel, zijn opgenomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval. 
 3. Opdrachtgever is tegenover de Uitzendkracht en Pollux aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van alle schade van welke aard dan ook, die de Uitzendkracht in of door de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitzendkracht.  
 4. Opdrachtgever vrijwaart Pollux voor iedere aanspraak van vergoeding van schade aan de Uitzendkracht verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder mede begrepen de voorafgaande leden van dit artikel.
 5. Opdrachtgever verplicht zich om zich adequaat te verzekeren tegen iedere aanspraak of vergoeding van schade voortvloeiende uit de voorgaande leden van dit artikel en is verplicht om op eerste verzoek van Pollux een kopie van de verzekeringspolis beschikbaar te stellen.

 

Artikel 6  Facturen

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de facturen van Pollux gebaseerd op de Overeenkomst en de door de Opdrachtgever voor akkoord bevonden (digitale) werkbrieven, waarop de door de Uitzendkracht gewerkte uren worden vermeld. De administratie van Pollux levert dwingend bewijs op tegenover Opdrachtgever van het aantal gewerkte uren door de Uitzendkracht. 
 2. De werkbrieven dienen akkoord bevonden te worden door een bij Opdrachtgever in dienst zijnde en bevoegde persoon. Na akkoord door Opdrachtgever is de inhoud van de werkbrieven voor Opdrachtgever bindend. 
 3. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de werkbrieven tijdig, volledig, correct en duidelijk worden ingevuld en toegezonden. Dit houdt in dat de werkbrieven uiterlijk op de maandag na de werkweek waarop de betreffende werkbrief betrekking heeft zo spoedig mogelijk ná 10.00 uur doch uiterlijk 15.00 uur door Pollux is ontvangen, op een door Pollux speciaal daarvoor aangegeven emailadres dan wel (voor zover mogelijk) via de portal van Pollux. 
 4. Als de Uitzendkracht de gegevens op de akkoord bevonden werkbrief betwist, kan Pollux het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat deze niet correct is. 
 5. Als de Opdrachtgever niet aan het gestelde in één van de leden van dit artikel voldoet, kan Pollux besluiten om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Pollux gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
 6. Tariefwijzigingen ten gevolge van een arbeidsvoorwaardenreglement en/of cao-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van de Overeenkomst. Opdrachtgever verklaart zich hiermee akkoord. 
 7. Pollux factureert wekelijks aan Opdrachtgever.

 

Artikel 7  Betaling

 

 1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Pollux verzonden factuur binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, tenzij tussen Opdrachtgever en Pollux anders schriftelijk is overeengekomen. Alle door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen door de Opdrachtgever te worden voldaan door overschrijving op de door Pollux aangegeven bank- en/of girorekening. Het eventuele recht van Opdrachtgever om haar betalingsverplichting op te schorten of bedragen te verrekenen, wordt bij deze volledig uitgesloten.
 2. Ingeval Pollux de Overeenkomst aangaat met meerdere Opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen jegens Pollux.
 3. Indien de Uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de Uitzendarbeid conform de Overeenkomst, maar door de Opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet in staat wordt gesteld de Uitzendarbeid aan te vangen of uit te voeren behoudt Pollux haar volledige recht op betaling conform de Overeenkomst, ook indien Pollux tot ontbinding van de Overeenkomst overgaat. 
 4. Als de  Opdrachtgever, nadat de uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de Opdrachtgever verplicht tot betaling van het uurtarief over ten minste drie uren per oproep.
 5. Uitsluitend betalingen aan Pollux zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Pollux schriftelijk tot incassering van de in lid 1 bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is werken bevrijdend. Betalingen aan Uitzendkrachten en of het verstrekken van voorschotten aan Uitzendkrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schuldderving of verrekening jegens Pollux.
 6. Opdrachtgever dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake de (hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Pollux kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft Opdrachtgever zijn eventuele rechten terzake verwerkt. Bezwaren van de Opdrachtgever tegen de hoogte van de facturen schorten zijn betalingsverplichtingen en derhalve de betalingstermijn niet op. De administratie van Pollux levert ook in dit verband dwingend bewijs op tegenover Opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldatum van de factuur aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim de wettelijke handelsrente verschuldigd over het opeisbare bedrag zonder ingebrekestelling, onverminderd het recht van Pollux om de incassokosten en eventuele overige schade te vorderen.
 8. Alle kosten van incasso, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gebaseerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, tenzij de daadwerkelijke kosten meer bedragen dan 15% van de hoofdsom in welk geval Pollux gerechtigd is om deze kosten te vorderen. De minimumvergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 750,00 voor iedere incasso.
 9. De rente en de incassokosten zullen, zodra de vordering door Pollux ter incasso uit handen is gegeven, zonder dat hiervoor enig nader bewijs is vereist inzake het uitblijven van betaling in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Pollux om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemd percentage is berekenend niet kostendekkend is.
 10. Opdrachtgever is verplicht op eerste schriftelijke verzoek van Pollux afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Pollux, in de vorm van een bankgarantie, pand- of hypotheekrecht. 

 

Artikel 8  Voorkoming van discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet functie relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de voor te dragen Uitzendkracht niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Pollux worden meegenomen.

 

Artikel 9  Informatieplicht 

 

 1. Opdrachtgever is gehouden aan Pollux en de Uitzendkracht voor de aanvang van de Overeenkomst informatie te verstrekken over de van de Uitzendkracht verlangde kwalificaties, de functie, arbeidstijd, gebruiken binnen het bedrijf van Opdrachtgever en dergelijke.
 2. Opdrachtgever is gehouden voor de aanvang van de Overeenkomst de binnen zijn onderneming geldende en relevante beloningscomponenten, het toepasselijke arbeidsvoorwaardenreglement en/of cao, de rechtspositieregeling, en de pensioenregeling kenbaar te maken aan Pollux en de Uitzendkracht. 
 3. Opdrachtgever garandeert dat hij voor de aanvang van de Overeenkomst Pollux alle relevante en essentiële informatie verstrekt. Indien na de aanvang van de Overeenkomst nieuwe relevante en/of essentiële informatie aan de Opdrachtgever ter kennis komt, is de Opdrachtgever gehouden deze onverwijld schriftelijk aan Pollux te verstrekken en alle voor de uitvoering van deze Overeenkomst benodigde medewerking te verlenen. 
 4. De gevolgen van het niet voldoen aan deze verplichtingen, zoals genoemd in dit artikel, door Opdrachtgever komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever, en geven Pollux het recht om de Overeenkomst per direct, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden. 

 

Artikel 10  Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. Bij de selectie van kandidaten neemt Pollux de uiterste nauwkeurigheid in acht. Indien Opdrachtgever van mening is dat een Uitzendkracht niet voldoet, is hij gehouden om dit onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan Pollux te melden, zodat Pollux dit kan beoordelen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten dienaangaande heeft verwerkt.  
 2. Zodra Opdrachtgever een mogelijke grond voor een aansprakelijkheid van Pollux heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Opdrachtgever gehouden om onverwijld, in ieder geval binnen drie (3) maanden, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Pollux, schriftelijk aan Pollux mede te delen op straffe van verval van recht. Iedere aanspraak jegens Pollux vervalt na één jaar nadat de mededeling door Opdrachtgever is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Pollux is niet aansprakelijk tegenover Opdrachtgever, zolang Opdrachtgever een verplichting jegens Pollux niet is nagekomen.
 3. Pollux is niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de Uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de Opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van onder andere, maar niet beperkt tot:
 4. Voor zover op Pollux, onverminderd het bepaalde in lid 3 van deze algemene voorwaarden, al enige aansprakelijkheid mocht rusten, is de aansprakelijkheid voor enige directe schade beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag conform de Overeenkomst tot een maximum van € 1.500.00,00. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, is Pollux nimmer aansprakelijk. Deze algemene voorwaarden vormen een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van alle aan Pollux verbonden Uitzendkrachten en overige medewerkers.
 5. De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 3 en lid 4 van dit artikel. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Pollux een kopie van de verzekeringspolis beschikbaar te stellen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Pollux voor alle eventuele vorderingen van de Uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade in de breedste zin van het woord, daaronder in ieder geval begrepen het bepaalde in lid 3 en lid 4 van dit artikel geleden door die Uitzendkracht of derden, ongeacht of Opdrachtgever verzekerd is tegen de betreffende schade en/of deze schade onder het eigen risico van de Opdrachtgever valt.
 7. Pollux dient voor het aangaan van de Overeenkomst ten aanzien van de Uitzendkracht te verifiëren of is voldaan aan de identificatieplicht, ongeacht de nationaliteit van de Uitzendkracht. Gedurende de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat ten aanzien van de Uitzendkracht is en wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten aangaande de identificatieplicht, ongeacht de nationaliteit van de Uitzendkracht, bij gebreke waarvan Opdrachtgever Pollux vrijwaart voor alle aanspraken van derden en overige schade die Pollux en/of Opdrachtgever dientengevolge lijdt. 
 8. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Pollux en Opdrachtgever door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Pollux is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. 

 

Artikel 11  Overmacht

 

 1. Pollux is  niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.
 2. Onder overmacht in deze algemene voorwaarden wordt uitsluitend aan de zijde van Pollux verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pollux geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pollux niet in staat is de verplichtingen na te komen. Meer concreet wordt onder overmacht aan de zijde van Pollux in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, epidemie, uitbraak, werkliedenuitsluiting en/of transportmoeilijkheden.
 3. Pollux heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pollux haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Pollux ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Pollux gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

 

Artikel 12  In dienst nemen uitzendkracht

 

 1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede tot een half jaar na beëindiging daarvan niet Uitzendkrachten van Pollux of van ondernemingen waarop Pollux ter uitvoering van de Overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, tenzij ter zake goed zakelijk overleg heeft plaatsgehad met Pollux en Opdrachtgever aan Pollux een redelijke vergoeding betaalt zoals beschreven in lid 2 van dit artikel. 
 2. Deze redelijke vergoeding is van toepassing indien de betreffende uitzendkracht binnen 2500 gewerkte uren voor Pollux door Opdrachtgever wordt overgenomen. Indien de uitzendkracht minder dan 2500 uren via Pollux heeft gewerkt wordt er 25% van het opdrachtgeverstarief over de nog resterende uren van de uitzendkracht bij de Opdrachtgever die de uitzendkracht overneemt in rekening gebracht. Indien de uitzendkracht gebruik maakt van extra faciliteiten zoals bijvoorbeeld huisvesting, vervoer of anders zullen deze daadwerkelijke kosten nog voor de duur van 1 maand worden doorbelast aan de Opdrachtgever.
 3. Nadat Pollux de werving & selectieprocedure op verzoek van Opdrachtgever is gestart en  hieruit voortvloeiend een kandidaat aan Opdrachtgever heeft voorgesteld en deze kandidaat bij Opdrachtgever rechtstreeks in dienst treedt op basis van een arbeidsovereenkomst, dient Opdrachtgever hiervoor een werving & selectie fee aan Pollux te betalen. Kosten werving & selectie zijn 25% van het bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld.
 4. Zodra lid 1, 2 of 3 van de artikel toepassing vindt (een en ander ter uitsluitende beoordeling van Pollux), dient Opdrachtgever Pollux hiervan voor aanvang van het dienstverband onverwijld en schriftelijk in kennis te stellen, ongeacht de functie die de betreffende kandidaat gaat vervullen. Dit aspect is tevens van toepassing op gelieerde nevenbedrijven en van toepassing tot een half jaar na datum van het voorstellen van de kandidaat. De administratie van Pollux is hierin leidend. Indien en voor zover Opdrachtgever niet voldoet aan voornoemde meldplicht, is Opdrachtgever – zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist – een direct opeisbare boete verschuldigd aan Pollux van € 250,00 per overtreding per dag tot een maximum van € 50.000,00.

 

Artikel 13  Civiele ketenaansprakelijkheid loon

Naast Pollux is Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens de Uitzendkracht voor de voldoening van het aan de Uitzendkracht verschuldigde loon, tenzij Opdrachtgever zich inzake de eventuele onderbetaling als niet-verwijtbaar kwalificeert. Opdrachtgever dient ten behoeve van het aantonen van zijn niet-verwijtbaarheid in ieder geval Pollux tijdig, juist en volledig te informeren inzake de geldende arbeidsvoorwaarden. Pollux is tegenover Opdrachtgever gehouden om de Uitzendkracht te belonen conform de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

Artikel 14 Wet aanpak Schijnconstructies 

 

 1. Opdrachtgever is verplicht om aan alle verplichtingen op basis van de WAS en de overige in de uitvoering van de Overeenkomst toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen, en verplicht zich onder meer om ervoor te waken dat aan de Uitzendkrachten redelijke, dat wil zeggen ten minste het op basis van de wet en/of toepasselijke arbeidsvoorwaardenreglement en/of cao geldende (minimum)loon wordt betaald en, voor zover Opdrachtgever is gebonden aan een arbeidsvoorwaardenreglement en/of cao of hij een arbeidsvoorwaardenreglement en/of cao is overeengekomen, de arbeidsvoorwaarden inclusief de voorwaarden omtrent arbeidsloon van de voor hem geldende arbeidsvoorwaardenreglement en/of cao volledig wordt nagekomen. 
 2. Alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met de Uitzendkracht ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst worden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vastgelegd.
 3. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de Overeenkomst in het verleden en ten tijde van eerdere overeenkomsten met Pollux  geen overtreding te hebben begaan verband houdende met de WAS. Opdrachtgever dient Pollux direct te informeren indien de inspectie SZW een overtreding van de WAS vaststelt.
 4. Indien sprake is van een overtreding van de WAS of Pollux het vermoeden heeft dat er wellicht overtreding(en) zijn begaan, heeft Pollux het recht om alle noodzakelijke maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de overtreding wordt hersteld en/of verdere overtreding wordt voorkomen en is Opdrachtgever verplicht alle medewerking aan Pollux te verlenen. Pollux kan, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, informatie opvragen, bemiddelen, nakoming van de met Opdrachtgever gemaakte afspraken verlangen, een onafhankelijke verklaring eisen waaruit blijkt dat alle arbeidsvoorwaarden op correcte wijze worden toegepast en/of een controle en/of een audit bij de Opdrachtgever (laten) uitvoeren. Opdrachtgever is tevens verplicht desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot de arbeidsvoorwaardelijke afspraken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te verschaffen en werkt ook in dit kader mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.
 5. Opdrachtgever verschaft desgevraagd aan Pollux toegang tot de arbeidsvoorwaardelijke afspraken in het kader van uitvoering van de Overeenkomst indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Ingeval Pollux door toedoen van Opdrachtgever de WAS overtreedt, zal Pollux alle mogelijke door haar geleden en nog te lijden schade op Opdrachtgever verhalen en zal Opdrachtgever dit aan Pollux voldoen, waarbij in ieder geval bedoeld wordt achterstallige loonbetaling aan de Uitzendkracht en/of één of meerdere boetes op basis van de WAS, althans de overtreding daarvan.
 7. Pollux ziet erop toe dat de Uitzendkrachten conform de desbetreffende arbeidsvoorwaardenreglementen en/of cao’s worden beloond c.q. verloond worden. Pollux is daarbij afhankelijk van de door Opdrachtgever verstrekte c.q. te verstrekken informatie met betrekking tot de uit de toepasselijke arbeidsvoorwaardenreglement en/of cao voortvloeiende (wijzigingen in) arbeidsvoorwaarden c.q. vergoedingen en verstrekkingen. Opdrachtgever is derhalve verplicht om wijzigingen in de toepasselijke arbeidsvoorwaardenreglement en/of cao onmiddellijk schriftelijk te melden aan Pollux, opdat Pollux een en ander tijdig kan doorvoeren ten behoeve van de salarisadministratie.
 8. Indien Pollux met succes wordt aangesproken door een derde (waaronder één of meer van de ter beschikking gestelde Uitzendkrachten, de cao-partijen, een stichting die toeziet op de naleving van een (van de) toepasselijke arbeidsvoorwaardenreglementen en/of cao(‘s), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Inspectie SZW en/of de Belastingdienst), als gevolg van het feit dat Opdrachtgever Pollux niet of niet tijdig in kennis heeft gesteld van wijzigingen in de toepasselijke arbeidsvoorwaardenreglement en/of cao, komen alle voor Pollux daaruit voortvloeiende uitgaven, schades en kosten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 15 Persoonsgegevens

 

 1. Pollux en Opdrachtgever behandelen alle persoonsgegevens van Uitzendkrachten die aan hen in het kader van de terbeschikkingstelling zijn verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze maken partijen afspraken conform de AVG en aanverwante privacywetgeving inzake onder andere datalekken, rechten van betrokkenen en bewaartermijnen. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid maken onderneming en inlener nadere afspraken over onder andere de uitoefening van rechten van betrokkenen en de informatieplicht. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderlinge regeling.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Pollux tegen alle aanspraken van medewerkers van Opdrachtgever of overige derden tegenover Pollux, in verband met een overtreding door Opdrachtgever van de AVG en overige privacywetgeving en vergoedt de daarmee samenhangede kosten die door Pollux zijn gemaakt. 

 

Artikel 16 Vertrouwelijk informatie

Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze ziet op de bedrijfsvoering van een van de partijen. 

 

Artikel 17 Payrolling

 

 1. Pollux stelt haar Uitzendkrachten op basis van een uitzendovereenkomst ter beschikking aan Opdrachtgever. Uitsluitend voor het geval de rechtsverhouding tussen Pollux en Opdrachtgever desondanks zou kwalificeren als een payrollovereenkomst vindt het bepaalde in dit artikel toepassing bovenop de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. In dit artikel wordt de Uitzendkracht aangeduid als Arbeidskracht. 
 2. Indien sprake is van opvolgend werkgeverschap rust op Opdrachtgever de verplichting om Pollux correct en volledig te informeren over het arbeidsverleden van de Arbeidskracht bij Opdrachtgever. Indien en voor zover Opdrachtgever tekortschiet in voornoemde verplichtingen, komen de daaruit voortvloeiende (onvoorziene) kosten voor haar rekening en is zij aansprakelijk voor de schade die Pollux dientengevolge lijdt.
 3. Indien partijen een terbeschikkingstelling voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen en partijen geen afspraak hebben gemaakt over de opzegtermijn, duren de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voort tot de betreffende payrollovereenkomst eindigt. In dat geval heeft Pollux het recht om het overeengekomen tarief in rekening te blijven brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 18  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op alle Overeenkomsten in de zin van deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
 2. Alle geschillen tussen Pollux en Opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland – West Brabant, locatie Breda.