ZASADY I WARUNKI

 

Artykuł 1  Definicje

W niniejszych warunkach stosuje się następujące definicje:

 

a. Pollux: spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością: Pollux Personeelsdiensten B.V., z siedzibą i miejscem prowadzenia działalności w Roosendaal przy Ettenseweg 6, zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 20134671.

b. Pracownik Tymczasowy: każda osoba fizyczna, która wykonuje lub będzie wykonywać pracę na rzecz Klienta za pośrednictwem Pollux i która jest udostępniana Klientowi na podstawie umowy o pracę tymczasową.

c. Klient: osoba fizyczna lub prawna, która składa zamówienie u Pollux lub zawiera z Pollux umowę zlecenia w zakresie pośrednictwa pracy, dostarczania zdolności do pracy i/lub realizacji projektów (niezależnie od tego, czy są one realizowane przez osoby trzecie), w najszerszym tego słowa znaczeniu.

d. Umowa: umowa zlecenia pomiędzy Pollux a Klientem na wykonanie pracy lub dostarczenie jednego lub więcej Pracowników Tymczasowych.

 

Artykuł 2 Stosowanie niniejszych warunków ogólnych

 

 1. Te ogólne warunki obowiązują dla wszystkich ofert lub ofert, zarówno ustnych jak i pisemnych, firmy Pollux w zakresie, w jakim odnoszą się one do dostarczania één lub więcej Pracowników Tymczasowych na rzecz Klienta na podstawie Umowy.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pomiędzy Pollux a Klientem, ust. 1 ma również zastosowanie do każdej Umowy, która jest  wynika z wcześniejszych Umów, do których niniejsze ogólne warunki zostały uznane za obowiązujące. 
 3. Niniejsze ogólne warunki mają również zastosowanie do wszystkich (prawnych) czynności Pollux z, na rzecz lub wobec Klienta, w tym do zobowiązań pozakontraktowych. Wszystkie klauzule zawarte w niniejszych ogólnych warunkach są również sporządzone na korzyść osób po stronie Pollux, które są zaangażowane w wykonanie Umowy i/lub osób, które ponoszą jakąkolwiek odpowiedzialność w tym zakresie.
 4. Odstępstwa od tych ogólnych warunków i/lub Umowy są ważne tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie uzgodnione na piśmie. Wszelkie ogólne warunki Klienta są wyraźnie odrzucane przez Pollux, chyba że Pollux wyraźnie zaakceptował je na piśmie.
 5. Wszystkie oferty Pollux, niezależnie od sposobu ich składania, są niezobowiązujące.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych ogólnych warunków będzie nieważne lub unieważnione, pozostałe postanowienia niniejszych ogólnych warunków pozostaną w pełnej mocy, a Pollux i Klient podejmą konsultacje w celu uzgodnienia nowych postanowień, które zastąpią nieważne lub unieważnione postanowienia, uwzględniając w możliwie największym stopniu cel i znaczenie nieważnych lub unieważnionych postanowień.
 7. Za błędne dane i liczby zawarte w broszurach, ofertach, potwierdzeniach zamówienia lub fakturach, Pollux nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest nimi związany.

 

Artykuł 3  Czas trwania i rozwiązanie umowy

W odniesieniu do czasu trwania i ewentualnego rozwiązania Umowy zastosowanie mają następujące zasady:

 

 1. Niezależnie od postanowień art. 7:408(1) holenderskiego kodeksu cywilnego, Klient nie może rozwiązać Umowy przedwcześnie, a jedynie do końca okresu obowiązywania Umowy.
 2. W przypadku ustalenia z góry stałego terminu obowiązywania Umowy, Klient może wypowiedzieć Umowę, jeżeli trwała ona dwa miesiące lub dłużej, na piśmie przed upływem terminu obowiązywania Umowy z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Pollux pisemnego zawiadomienia przez Klienta o żądanym przez niego rozwiązaniu.
 3. W przypadku, gdy czas trwania Umowy został z góry ustalony na czas nieokreślony, Klient może wypowiedzieć Umowę na piśmie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Pollux pisemnego powiadomienia przez Klienta o żądanym przez niego rozwiązaniu. 
 4. Niezachowanie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, zobowiązuje Klienta do przedłużenia Umowy o taką liczbę dni, jaka jest niezbędna, aby nadal zachować przewidziany termin wypowiedzenia i odpowiednio do umożliwienia Pracownikowi Tymczasowemu kontynuowania pracy w okresie wypowiedzenia lub do wypłacenia Pollux odszkodowania w wysokości równej stawce, jaką Pollux otrzymałby, gdyby Pracownik Tymczasowy kontynuował normalną pracę dla Klienta w okresie wypowiedzenia, oraz do zapłacenia wszystkiego, czego Pracownik Tymczasowy może domagać się od Pollux.
 5. We wszystkich przypadkach wypowiedzenia Umowy na rzecz Pollux, Klient musi jednocześnie powiadomić o zakończeniu Umowy Pracownika Tymczasowego, w przeciwnym razie okres wypowiedzenia nie rozpocznie się.
 6. Umowa ulega rozwiązaniu z mocy prawa natychmiast po tym, jak Pracownik Tymczasowy powiadomi Pollux i Klienta, że nie jest w stanie wykonywać pracy z powodu choroby lub wypadku, chyba że Pollux nie wyrazi na to zgody, a wszystko to bez możliwości dochodzenia przez Klienta odszkodowania od Pollux i/lub Pracownika Tymczasowego z jakiegokolwiek tytułu. Umowa nie ulega rozwiązaniu, jeżeli Pollux może zapewnić zastępstwo za Pracownika Tymczasowego.
 7. Umowa wygasa z mocy prawa w momencie, gdy Pollux nie może już powierzyć Pracownika Tymczasowego Klientowi z powodu rozwiązania umowy pomiędzy Pollux a Pracownikiem Tymczasowym, a Pollux nie jest w stanie zapewnić w tym celu zastępstwa, niezależnie od przyczyny takiego stanu rzeczy i nie jest natychmiast kontynuowana sukcesywnie w jakiejkolwiek formie, bez możliwości powoływania się przez Klienta na odszkodowanie z jakiegokolwiek powodu. 
 8. W przypadku zastąpienia Pracownika Tymczasowego, w możliwym zakresie, innym Pracownikiem Tymczasowym, zobowiązania Klienta wynikające z Umowy w stosunku do ww. Pracownika Tymczasowego trwają nadal w pełnym zakresie, w jakim Umowa nie została rozwiązana, bez możliwości powoływania się przez Klienta na przedłużenie Umowy lub odszkodowanie z jakiegokolwiek tytułu.
 9. Umowa może zostać rozwiązana przez Pollux ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności dodatkowego zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania, jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Klienta, Klient otrzyma moratorium na płatności lub Klient straci swobodną kontrolę nad swoim majątkiem w jakikolwiek inny sposób, lub jeżeli Pollux powoła się na rozwiązanie Umowy z powodu niewykonania przez Klienta jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy i/lub niniejszych ogólnych warunków. Takie rozwiązanie jest bez uszczerbku dla prawa Pollux do dochodzenia pełnego odszkodowania od Klienta, przy czym przyszłe (okresowe) zobowiązania płatnicze Klienta wynikające z Umowy będą w każdym przypadku traktowane jako szkoda.
 10. Pollux może rozwiązać Umowę na piśmie w dowolnym momencie, z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia.

 

Artykuł 4  Wymiana

W przypadku choroby lub śmierci Pracownika Tymczasowego lub wypadku lub rozwiązania umowy o pracę zawartej pomiędzy Pollux a Pracownikiem Tymczasowym, Pollux nigdy nie będzie zobowiązany do naprawienia jakiejkolwiek szkody na rzecz Klienta, przy założeniu, że Pollux, o ile charakter wykonywanej pracy na to pozwala, zorganizuje zastępstwo Pracownika Tymczasowego w rozsądnym terminie, ale bez obowiązku. Jest to jedynie zobowiązanie do dołożenia wszelkich starań ze strony Pollux.

 

Artykuł 5  Bezpieczeństwo 

 

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się zarówno wobec Pracownika Tymczasowego, jak i Pollux do wyposażenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczeń, sprzętu i narzędzi, za pomocą których Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę, a także do dokonania ustaleń i wydania poleceń dotyczących wykonywania pracy w taki sposób, aby Pracownik Tymczasowy był chroniony przed niebezpieczeństwem dla ciała, czci i mienia w zakresie, w jakim może tego wymagać charakter pracy. Sposób zapewnienia aspektu bezpieczeństwa musi być zgodny ze wszystkimi wymogami ustawowymi, w tym z wymogami określonymi w ustawie o warunkach pracy.
 2. Jeżeli Pracownik Tymczasowy ulegnie wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej, Klient zapewni, aby niezależny ekspert, według uznania Pollux, sporządził niezwłocznie raport, w którym okoliczności wypadku zostaną ustalone w taki sposób, aby można było stwierdzić z wystarczającą pewnością, w jakim stopniu wypadek jest wynikiem braku podjęcia przez Klienta odpowiednich środków, w tym obowiązków, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, w celu zapobieżenia takiemu wypadkowi przy pracy. 
 3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec Pracownika Tymczasowego i Pollux, a w konsekwencji jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód, niezależnie od ich charakteru, poniesionych przez Pracownika Tymczasowego podczas lub w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych, chyba że szkoda jest wynikiem umyślności lub świadomej lekkomyślności Pracownika Tymczasowego.  
 4. Klient zwolni Pollux z wszelkich roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Pracownikowi Tymczasowemu w związku z wykonywaniem Umowy, z uwzględnieniem ustępów poprzedzających niniejszego artykułu.
 5. Klient zobowiązuje się do zawarcia odpowiedniego ubezpieczenia od wszelkich roszczeń lub odszkodowań za szkody wynikające z poprzednich punktów niniejszego artykułu i jest zobowiązany do udostępnienia kopii polisy ubezpieczeniowej na pierwsze żądanie Pollux.

 

Artykuł 6  Faktury

 

 1. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, podstawą wystawienia faktury przez Pollux jest Umowa oraz zatwierdzone przez Klienta karty pracy (w formie cyfrowej), na których podane są godziny przepracowane przez Pracownika Tymczasowego. Dokumentacja Pollux stanowi dla Klienta niezbity dowód ilości godzin przepracowanych przez Pracownika Tymczasowego. 
 2. Listy robocze muszą być zatwierdzone przez osobę zatrudnioną i upoważnioną przez Zleceniodawcę. Po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę treść listów roboczych jest wiążąca dla Zleceniodawcy. 
 3. Klient zobowiązany jest do zapewnienia, że listy robocze zostaną wypełnione i wysłane w sposób terminowy, kompletny, poprawny i jasny. Oznacza to, że listy robocze muszą wpłynąć do Pollux jak najszybciej w poniedziałek po tygodniu roboczym, którego dotyczy dany list roboczy, ostra; 10.00, ale nie później niż 15.00, na adres e-mail specjalnie wskazany przez Pollux lub (o ile to możliwe) za pośrednictwem portalu Pollux. 
 4. Jeżeli Pracownik Tymczasowy kwestionuje dane zawarte w zatwierdzonej karcie pracy, Pollux może wystawić fakturę za liczbę przepracowanych godzin i inne koszty zgodnie z oświadczeniem Pracownika Tymczasowego, chyba że Klient udowodni, że jest ono nieprawidłowe. 
 5. Jeśli Klient nie przestrzega postanowień ustępów niniejszego artykułu, Pollux może podjąć decyzję o wystawieniu faktury Klientowi na podstawie znanych mu faktów i okoliczności. Pollux nie uczyni tego tak długo, jak długo nie będzie miała miejsca rozsądna konsultacja w tym zakresie z Klientem.
 6. Zmiany stawek w wyniku przepisów o warunkach zatrudnienia i/lub obowiązków CAO oraz zmiany lub w wyniku przepisów i regulacji prawnych, takich jak przepisy i regulacje podatkowe i socjalne, zostaną przeniesione na Klienta z chwilą wystąpienia tych zmian i będą odpowiednio płatne przez Klienta, nawet jeśli zmiany te wystąpią w trakcie trwania Umowy. Klient wyraża na to zgodę. 
 7. Pollux wystawia faktury dla Klienta w cyklu tygodniowym.

 

Artykuł 7  Płatność

 

 1. Klient musi zawsze zapłacić każdą fakturę wysłaną przez Pollux w ciągu czternastu (14) dni od daty faktury, chyba że Klient i Pollux uzgodnią inaczej na piśmie. Wszystkie kwoty należne od Klienta muszą być zapłacone przez Klienta przelewem na rachunek bankowy i/lub rachunek żyrowy wskazany przez Pollux. Jakiekolwiek prawo Klienta do zawieszenia obowiązku zapłaty lub potrącenia kwot jest niniejszym całkowicie wykluczone.
 2. Jeżeli Pollux zawrze Umowę z kilkoma Zleceniodawcami, są oni solidarnie zobowiązani do wykonania zobowiązań wobec Pollux.
 3. Jeżeli Pracownik Tymczasowy stawi się w ustalonym czasie i miejscu w celu wykonania Pracy Tymczasowej zgodnie z Umową, ale Klient z jakiegokolwiek powodu nie umożliwi mu rozpoczęcia lub wykonania Pracy Tymczasowej, Pollux zachowuje pełne prawo do zapłaty zgodnie z Umową, nawet jeżeli Pollux przystąpi do rozwiązania Umowy. 
 4. Jeżeli po pojawieniu się pracownika tymczasowego na stanowisku pracy Klient korzysta z jego oferty pracy przez mniej niż trzy godziny, Klient zobowiązany jest do zapłaty stawki godzinowej za co najmniej trzy godziny na każde wezwanie.
 5. Tylko wpłaty na rzecz samej Pollux lub na rzecz osoby prawnej upoważnionej przez Pollux na piśmie do pobrania w jej imieniu kwot, o których mowa w ust. 1, mają skutek uwalniający. Wypłaty na rzecz Pracowników Tymczasowych oraz lub udzielanie zaliczek Pracownikom Tymczasowym są zabronione i niewiążące i nigdy nie mogą stanowić podstawy do utraty długu lub potrącenia wobec Pollux.
 6. Klient musi dokładnie sprawdzić fakturę. Zastrzeżenia dotyczące (wysokości) faktury muszą być zgłoszone Pollux na piśmie w ciągu 8 dni od daty wystawienia faktury. Po upływie tego terminu Klient przetworzył swoje ewentualne prawa w tym zakresie. Zastrzeżenia Klienta co do wysokości faktur nie zawieszają jego zobowiązań płatniczych, a tym samym terminu płatności. Administracja firmy Pollux dostarcza również przekonywujących dowodów przeciwko Klientowi w tym zakresie.
 7. Jeżeli Klient nie wypełnił swojego zobowiązania płatniczego nie później niż w dniu wymagalności faktury, Klient jest w zwłoce z mocy prawa. Od momentu zwłoki Klient jest winien ustawowe odsetki handlowe od kwoty należnej bez powiadomienia o zwłoce, bez uszczerbku dla prawa Pollux do dochodzenia kosztów windykacji i wszelkich innych szkód.
 8. Wszelkie koszty windykacji, w tym pełne koszty pomocy prawnej, zarówno w sądzie jak i poza nim, ponosi w całości Klient. Rekompensata w zakresie kosztów pozasądowych oparta jest na 15% należnej kwoty głównej, chyba że rzeczywiste koszty przekraczają 15% kwoty głównej, w którym to przypadku Pollux jest uprawniony do dochodzenia tych kosztów. Minimalne odszkodowanie w zakresie pozasądowych kosztów windykacji wynosi € 750,00 za każdą windykację.
 9. Odsetki i koszty windykacji będą naliczane i płatne przez Klienta z chwilą przekazania wierzytelności przez Pollux do windykacji, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dowodów na brak zapłaty. Powyższe nie narusza prawa Pollux do naliczenia wyższych kosztów, jeżeli to co zostało obliczone na podstawie wyżej wymienionego procentu nie pokrywa kosztów.
 10. Klient zobowiązany jest na pierwsze pisemne żądanie Pollux do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia wykonania zobowiązań Klienta wobec Pollux, w postaci gwarancji bankowej, zastawu lub hipoteki. 

 

Artykuł 8  Zapobieganie dyskryminacji

W celu uniknięcia wszelkich niedozwolonych rozróżnień, w szczególności ze względu na religię, filozofię życia, przekonania polityczne, płeć, rasę lub jakiekolwiek inne powody, istotne wymagania niefunkcjonalne przy podawaniu informacji dotyczących Pracownika Tymczasowego, który ma zostać wyznaczony, nie mogą być ustalane przez Klienta ani brane pod uwagę przez Pollux.

 

Artykuł 9  Obowiązek informowania 

 

 1. Klient jest zobowiązany do udzielenia Pollux i Pracownikowi Tymczasowemu przed rozpoczęciem Umowy informacji dotyczących kwalifikacji wymaganych od Pracownika Tymczasowego, stanowiska, godzin pracy, zwyczajów w firmie Klienta i tym podobnych.
 2. Przed rozpoczęciem Umowy Klient zobowiązany jest poinformować Pollux oraz Pracownika Tymczasowego o obowiązujących i istotnych składnikach wynagrodzenia w jego przedsiębiorstwie, obowiązujących przepisach dotyczących warunków zatrudnienia i/lub układzie zbiorowym pracy, systemie statusu prawnego oraz systemie emerytalnym. 
 3. Klient gwarantuje, że przekaże Pollux wszystkie istotne i ważne informacje przed rozpoczęciem Umowy. Jeżeli po rozpoczęciu realizacji Umowy Klient uzyska nowe istotne i/lub ważne informacje, jest on zobowiązany do niezwłocznego przekazania ich Pollux na piśmie oraz do zapewnienia wszelkiej współpracy wymaganej do realizacji niniejszej Umowy. 
 4. Konsekwencje niewypełnienia przez Klienta tych obowiązków, o których mowa w niniejszym artykule, obciążają w całości rachunek i ryzyko Klienta oraz dają Pollux prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

Artykuł 10  Odpowiedzialność i odszkodowanie

 

 1. Przy wyborze kandydatów Pollux dokłada najwyższej staranności. Jeżeli Klient uważa, że Pracownik Tymczasowy nie spełnia wymogów, zobowiązany jest zgłosić to Pollux na piśmie niezwłocznie po rozpoczęciu pracy, tak aby Pollux mógł to ocenić, pod rygorem dochodzenia swoich praw w tym zakresie przez Klienta.  
 2. Z chwilą, gdy Klient odkrył lub powinien był odkryć możliwą podstawę odpowiedzialności ze strony Pollux, Klient musi niezwłocznie, a w każdym razie w terminie trzech (3) miesięcy, pod rygorem utraty praw, powiadomić Pollux na piśmie o istnieniu tego roszczenia wobec Pollux, przedstawiając dokumenty uzasadniające roszczenie i należycie je uzasadniając. Wszelkie roszczenia wobec Pollux wygasają po upływie roku od dnia, w którym powiadomienie przez Klienta zostało dokonane lub przynajmniej powinno było zostać dokonane, chyba że w międzyczasie roszczenie to zostało wniesione do właściwego sądu. Pollux nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, dopóki Klient nie wypełni zobowiązania wobec Pollux.
 3. Pollux nie jest zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania za szkody jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednie lub pośrednie, wyrządzone Pracownikowi Tymczasowemu lub towarom lub osobom u lub należącym do Klienta lub osoby trzeciej, które to szkody powstały w wyniku m.in.
 4. O ile Pollux, bez uszczerbku dla postanowień ustępu 3 niniejszych ogólnych warunków handlowych, może już podlegać jakiejkolwiek odpowiedzialności, odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie szkody jest ograniczona do 50% odpowiedniej kwoty zafakturowanej lub która ma być zafakturowana zgodnie z Umową, maksymalnie do € 1.500.00. Pollux nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym szkody następcze i straty handlowe. Niniejsze warunki ogólne stanowią nieodwołalną klauzulę dla osób trzecich na rzecz wszystkich Pracowników Tymczasowych i innych pracowników związanych z Pollux.
 5. Klient zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego, całkowitego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wszystkie szkody bezpośrednie i pośrednie, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego artykułu. Klient jest zobowiązany do udostępnienia kopii polisy ubezpieczeniowej na pierwsze żądanie Pollux.
 6. Klient zabezpieczy Pollux przed wszelkimi roszczeniami Pracownika Tymczasowego lub osób trzecich o naprawienie szeroko pojętej szkody, w każdym przypadku obejmującej postanowienia ustępu 3 i 4 niniejszego artykułu, poniesionej przez takiego Pracownika Tymczasowego lub osoby trzecie, bez względu na to, czy Klient jest ubezpieczony od przedmiotowej szkody i/lub taka szkoda leży w zakresie ryzyka Klienta.
 7. Przed zawarciem Umowy Pollux sprawdzi w odniesieniu do Pracownika Tymczasowego, czy obowiązek identyfikacji został spełniony, niezależnie od obywatelstwa Pracownika Tymczasowego. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie wymogi ustawowe w zakresie obowiązku identyfikacji Pracownika Tymczasowego zostały i zostaną spełnione, niezależnie od obywatelstwa Pracownika Tymczasowego, w przeciwnym razie Klient zwolni Pollux z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich oraz inne szkody poniesione przez Pollux i/lub Klienta z tego tytułu. 
 8. W trakcie realizacji Umowy Pollux i Klient mogą komunikować się ze sobą za pomocą poczty elektronicznej. Pollux nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z poczty elektronicznej. 

 

Artykuł 11  Siła wyższa

 

 1. Pollux nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy, jeżeli przeszkodziła mu w tym okoliczność niezawiniona przez niego, wynikająca z przepisów prawa, czynności prawnej lub powszechnej opinii.
 2. W niniejszych warunkach ogólnych siła wyższa oznacza, wyłącznie po stronie Pollux, w uzupełnieniu do jej definicji w prawie i orzecznictwie, wszystkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane lub nieprzewidziane, nad którymi Pollux nie ma kontroli, ale które uniemożliwiają Pollux wypełnienie swoich zobowiązań. W szczególności, siła wyższa po stronie Pollux w każdym przypadku obejmuje wojnę, zagrożenie wojną, wojnę domową, zamieszki, strajki, pandemie, epidemie, epidemie, lokauty i/lub trudności transportowe.
 3. Pollux ma prawo powołać się na siłę wyższą, jeżeli okoliczność uniemożliwiająca (dalsze) spełnienie świadczenia wystąpi po tym, jak Pollux powinien był spełnić swoje zobowiązanie.
 4. Strony mogą zawiesić wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy w okresie działania siły wyższej. Jeżeli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy, bez obowiązku naprawienia szkody drugiej stronie.
 5. O ile Pollux w chwili wystąpienia siły wyższej już częściowo wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy lub będzie mógł je wykonać, Pollux będzie uprawniony do zafakturowania części już wykonanej lub do wykonania odpowiednio oddzielnie.

 

Artykuł 12  Zatrudnienie pracownika tymczasowego

 

 1. W okresie obowiązywania Umowy, jak również przez sześć miesięcy po jej rozwiązaniu, Klient nie będzie zatrudniał Pracowników Tymczasowych Pollux lub firm zaangażowanych przez Pollux do wykonania Umowy, którzy są (byli) zaangażowani w wykonanie Umowy, ani w inny sposób zlecał im pracy, bezpośrednio lub pośrednio, chyba że doszło do dobrej biznesowej konsultacji z Pollux w tym zakresie i Klient zapłaci Pollux rozsądne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu. 
 2. To uzasadnione wyrównanie ma zastosowanie, jeśli dany Pracownik Tymczasowy zostanie przejęty przez Klienta w ciągu 2.500 godzin przepracowanych dla Pollux. Jeżeli pracownik czasowy przepracował mniej niż 2500 godzin w firmie Pollux, to Klient przejmujący pracownika czasowego zostanie obciążony 25% stawki Klienta za pozostałe godziny pracy pracownika czasowego. Jeśli pracownik tymczasowy korzysta z dodatkowych udogodnień, takich jak zakwaterowanie, transport lub inne, to te rzeczywiste koszty będą nadal obciążać Klienta przez okres 1 miesiąca.
 3. Po rozpoczęciu przez Pollux procedury selekcji rekrutacyjnej na wniosek Klienta i w konsekwencji przedstawieniu mu kandydata, który zostanie bezpośrednio zatrudniony przez Klienta na podstawie umowy o pracę, Klient musi zapłacić Pollux opłatę za selekcję rekrutacyjną. Koszty selekcji rekrutacyjnej wynoszą 25% rocznego dochodu brutto wraz z ekwiwalentem za urlop.
 4. W momencie, gdy zastosowanie ma ustęp 1, 2 lub 3 artykułu (wszystko to według wyłącznego uznania Pollux), Klient musi powiadomić o tym Pollux niezwłocznie i na piśmie przed rozpoczęciem umowy o pracę, niezależnie od stanowiska, które dany kandydat ma obsadzić. Ten aspekt dotyczy również powiązanych firm pomocniczych i obowiązuje do sześciu miesięcy od daty złożenia propozycji przez kandydata. Administracja Pollux jest wiodąca w tym zakresie. Jeśli i w zakresie, w jakim Klient nie spełni wyżej wymienionego obowiązku raportowania, Klient – będzie winien Pollux, bez konieczności powiadamiania o zwłoce – natychmiast płatną karę w wysokości € 250,00 za naruszenie za dzień do maksymalnej kwoty € 50.000,00.

 

Artykuł 13  Wynagrodzenie za łańcuch cywilny

Oprócz Pollux, Klient jest solidarnie odpowiedzialny wobec Pracownika Tymczasowego za wypłatę wynagrodzenia należnego Pracownikowi Tymczasowemu, chyba że Klient wykaże się brakiem tolerancji w odniesieniu do wszelkich niedopłat. W celu wykazania niewywiązywania się ze zobowiązań, Klient musi w każdym przypadku poinformować Pollux w odpowiednim czasie, w sposób prawidłowy i kompletny o obowiązujących warunkach zatrudnienia. Pollux jest zobowiązany wobec Klienta do wynagrodzenia Pracownika Tymczasowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Artykuł 14 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwych konstrukcji 

 

 1. Klient zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z WAS oraz innych przepisów prawa obowiązujących przy wykonywaniu Umowy i zobowiązuje się między innymi do zapewnienia Pracownikom Tymczasowym odpowiedniego, tj. co najmniej (minimalnego) wynagrodzenia obowiązującego na podstawie przepisów prawa i/lub obowiązujących przepisów o warunkach zatrudnienia i/lub CAO, oraz w zakresie, w jakim Klient jest związany lub zgodził się na stosowanie przepisów o warunkach zatrudnienia i/lub CAO, warunki zatrudnienia, w tym warunki dotyczące wynagrodzenia, zawarte w obowiązujących go przepisach o warunkach zatrudnienia i/lub CAO, będą w pełni przestrzegane. 
 2. Wszystkie uzgodnienia warunków zatrudnienia z Pracownikiem Tymczasowym na potrzeby realizacji Umowy będą rejestrowane w sposób czytelny i dostępny.
 3. Podpisując Umowę, Klient oświadcza, że w przeszłości i przy okazji poprzednich umów z Pollux  nie dopuścił się żadnego naruszenia związanego z WAS. Klient musi niezwłocznie poinformować Pollux w przypadku stwierdzenia przez Inspektorat SZW naruszenia WAS.
 4. Jeżeli nastąpi naruszenie WAS lub Pollux podejrzewa, że mogło dojść do naruszenia (naruszeń), Pollux ma prawo podjąć wszelkie niezbędne środki prowadzące do usunięcia naruszenia i/lub zapobieżenia dalszemu naruszaniu, a Klient jest zobowiązany do pełnej współpracy z Pollux. Pollux może, na przykład, ale nie wyłącznie, żądać informacji, pośredniczyć, wymagać wypełnienia umów zawartych z Klientem, żądać niezależnego oświadczenia wykazującego, że wszystkie warunki zatrudnienia są prawidłowo stosowane i/lub przeprowadzić (lub zlecić przeprowadzenie) kontrolę i/lub audyt w siedzibie Klienta. Zleceniodawca jest również zobowiązany, na żądanie, do udostępnienia uprawnionym organom warunków zatrudnienia w ramach realizacji Umowy i również w tym kontekście współpracuje przy kontrolach, audytach i/lub walidacji wynagrodzeń.
 5. Na żądanie Klient zapewni Pollux dostęp do warunków zatrudnienia w ramach realizacji Umowy, jeżeli uzna to za konieczne w związku z zapobieganiem lub rozpatrywaniem roszczeń płacowych związanych z pracą wykonywaną na rzecz realizacji Umowy.
 6. Jeżeli Pollux naruszy WAS z winy Klienta, Pollux odzyska od Klienta wszelkie możliwe szkody, które poniósł i poniesie, a Klient zapłaci Pollux takie szkody, które w każdym przypadku oznaczają zaległą wypłatę wynagrodzenia dla Pracownika Tymczasowego i/lub wielokrotne kary zgodnie z WAS, lub co najmniej ich naruszenie.
 7. Pollux zapewni, że Pracownicy Tymczasowi otrzymują wynagrodzenie lub są wynagradzani zgodnie z odpowiednimi przepisami o warunkach zatrudnienia i/lub CAO. Pollux jest tym samym zależny od informacji dostarczonych lub które mają być dostarczone przez Klienta, dotyczących (zmian) warunków zatrudnienia lub dodatków i świadczeń rzeczowych wynikających z odpowiednich przepisów o warunkach zatrudnienia i/lub CAO. Klient jest zatem zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Pollux o wszelkich zmianach w obowiązujących przepisach dotyczących warunków zatrudnienia i/lub układzie zbiorowym pracy, tak aby Pollux mógł je wprowadzić w odpowiednim czasie w celu administrowania listą płac..
 8. s), Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia, Inspektorat SZW i/lub Urząd Skarbowy i Celny), w wyniku niepowiadomienia Pollux przez Klienta lub niepowiadomienia Pollux w odpowiednim czasie o jakichkolwiek zmianach w obowiązujących przepisach dotyczących warunków zatrudnienia i/lub układzie zbiorowym pracy, wszelkie wydatki, szkody i koszty wynikające z tego dla Pollux będą na rachunek i ryzyko Klienta.

 

Artykuł 15 Dane osobowe

 

 1. Pollux i Klient będą traktować wszystkie dane osobowe Pracowników Tymczasowych przekazane im w ramach delegowania jako poufne i przetwarzać je zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. W zależności od zakresu odpowiedzialności i sposobu pracy strony zawierają umowy zgodnie z AVG i powiązanymi przepisami dotyczącymi prywatności, dotyczące między innymi wycieków danych, praw osób, których dane dotyczą, i okresów przechowywania. W przypadku wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie firma i firma użytkownika zawierają dalsze porozumienia dotyczące m.in. wykonywania praw osób, których dane dotyczą, i obowiązku udzielania informacji. Uzgodnienia te są określone we wzajemnych ustaleniach.
 3. Klient zabezpiecza Pollux przed wszelkimi roszczeniami pracowników Klienta lub innych osób trzecich wobec Pollux, w związku z naruszeniem przez Klienta przepisów AVG i innych przepisów dotyczących ochrony prywatności oraz zwraca związane z tym koszty poniesione przez Pollux. 

 

Artykuł 16 Informacje poufne

Każda ze stron gwarantuje, że wszystkie informacje o charakterze poufnym otrzymane od drugiej strony przed i po zawarciu Umowy pozostaną poufne. Informacja będzie uznana za poufną w każdym przypadku, jeśli będzie dotyczyła działalności gospodarczej którejkolwiek ze stron. 

 

Artykuł 17 Wynagrodzenie

 

 1. Pollux udostępnia Klientowi swoich Pracowników Tymczasowych na podstawie umowy o pracę tymczasową. Wyłącznie w przypadku, gdy stosunek prawny łączący Pollux i Klienta zostałby jednak zakwalifikowany jako umowa o wynagrodzenie, postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie obok pozostałych postanowień niniejszych ogólnych warunków. W niniejszym artykule Pracownik Tymczasowy jest określany jako Siła robocza. 
 2. W przypadku kolejnego zatrudnienia Klient ma obowiązek prawidłowo i w pełni poinformować Pollux o historii zatrudnienia siły roboczej u Klienta. Jeśli i o ile Klient nie wypełni powyższych obowiązków, wynikające z tego (nieprzewidziane) koszty zostaną poniesione przez Klienta i Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez Pollux w wyniku tego.
 3. Jeżeli strony uzgodniły oddelegowanie na czas nieokreślony i strony nie uzgodniły okresu wypowiedzenia, zobowiązania płatnicze Klienta trwają do momentu zakończenia danej umowy o wynagrodzenie. W takim przypadku Pollux ma prawo do dalszego obciążania Klienta uzgodnioną stawką.

 

Artykuł 18  Prawo właściwe i sąd właściwy

 

 1. Wszystkie Umowy w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków podlegają prawu holenderskiemu, niezależnie od miejsca, w którym praca ma być wykonana.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Pollux a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd okręgowy Zeeland – West Brabant, lokalizacja Breda.